Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, z późn. zm.).

Spółka może również:

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne; 
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; 
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki; 
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki;
  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność;
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

Kod PKD   Nazwa
41.10.Z  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.13.Z  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
81.10  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13 wrzesień 2022 12:53 Super User